Stanovy Werichovců

Stanovy zapsaného spolku

WERICHOVCI
Sídlo: Klub Hej rup! Markvartovice ve Slezsku. Kraj Moravskoslezský, ČR.

Adresa: ul. Sportovní 573, Markvartovice, p.s.č. 747 14 Ludgeřovice.

e-mail: werichovci@seznam.cz

Obvod činnosti: Česká republika s možnostmi zakládání W-Hloučků a W-Shluků v zahraničí, především na Slovensku a v Polsku.

Poslání: Sdružovat věkem či duchem mladé vyznavače inteligentní srandy a děl V+W+J, jejich následovníků, jako je Divadlo Semafor, J. Vodňanský, Z. Svěrák, M. Lasica a pod. Usilovně šířit jejich umělecké i humanistické poselství především mezi dětmi a mládeží. Geniální kumštýřská trojice Voskovec+Werich+Ježek je ideálním životním vzorem. Nejenže objevili pro češtinu i slovenštinu nový druh humoru, ale vytvořili i tvůrčí divadelní partu a bránili demokracii proti fašismu. Jejich lidské osudy jsou prodchnuty legendárním celoživotním kamarádstvím, tvůrčí profesionalitou a nevšední uměleckou výkonností. Jaroslav Ježek je navíc obdivuhodný překonáním těžkého zdravotního postižení a Jan Werich občanskou statečností a moudrostí.

Jsme pro: Spravedlivý svět, zdravou a čistou přírodu, lidskost, demokracii, pokrok a člověčí pospolitost.

Jsme proti: Lidské blbosti ve všech podobách! Především proti té, která má razítko!

Budeme: Na veřejnosti i v soukromí šířit srandovno, pohodu i družnost. Aktivně ovlivňovat kulturní a společenskou činnost. Mezi dětmi a mládeží dbát na udržování harmonie mezi rozumem a srdcem, přírodou a technikou.

Organizace: Základním článkem jsou W-Hloučky (min. počet 3 čl.), a W-Shluky (minim. 2 W-Hloučky), které mají rozvíjet kulturní, společenské a rekreačně-sportovní činnosti. V každém W-Hloučku je jmenován vedoucí bidelník a každý W-Shluk si do svého vedení zvolí alespoň 3 bidelníky (centrálního, hospodářského a revizního). W-Shluky sdružují a řídí W-Hloučky v oblasti svého působení. Centrální bidelníci W-Shluků vytváří Sbor centrálních bidelníků (dále jen SCB), který je svoláván dle vnitřní potřeby zapsaného spolku WERICHOVCI, z.s. (dále jen ZSW) na základě požadavků nejméně jedné třetiny členů SCB. SCB navrhuje a hodnotí W-akce, kontrolu majetku a účtu, rozpočet a výroční zprávy. Je poradním orgánem Nejvrchnějšího bidelníka, tedy statutárního zástupce, kterého volí SCB na Valném shluku, zpravidla na tři až čtyři roky. Nejvrchnější bidelník má pravomoc pověřit v mimořádných případech funkcí Centrálního bidelníka i werichovce, který nevede W-shluk. Zastupováním Statutárního zástupce ZSW jsou písemně pověřováni Centrální bidelníci W-Shluků. Právní subjektivitu získává W-Shluk souhlasem SCB a dekretem, kde je uvedeno I.Č.
Při opakujících se chybách, které jsou v rozporu se Stanovami ZSW, může být souhlas dočasně, nebo trvale zrušen.

Členství: Je dobrovolné, není omezeno věkem, národností, náboženským či politickým vyznáním, vzděláním, pohlavím, nebo barvou pleti. Nezbytnou podmínkou je občanská slušnost, smysl pro inteligentní srandu a souhlas se Stanovami ZSW. Člen je především sám sobě, ale také ostatním Werichovcům zodpovědný za život naplněný činorodostí, vytvářením pohody a potíráním blbosti, včetně té, která je v každém z nás.

Členství vzniká: Podepsáním přihlášky a každoročním zaplacením ročního členského příspěvku, jehož výše je určována SCB. W-Hloučky a W-Shluky mohou rozhodnout o dalších vlastních mimořádných příspěvcích. Člen obdrží členský průkaz. Člen má právo volit Bidelníky, býti Bidelníkem volen, navrhovat činnost Werichovců na všech úrovních a uskutečňovat přijaté návrhy. Při hlasování se demokraticky podřizuje rozhodnutí nadpoloviční přítomné většiny.

Členství zaniká: Odhlášením, nezaplacením ročního příspěvku do konce prvního čtvrtletí kalendářního roku, v mimořádných případech vyloučením. Interní vydavatelská činnost: OBŠŤASTNÍK je nepravidelný zpravodaj ZSW a stejně jako www stránky je připravují pověření redaktoři. Dále jsou vydávány kalendáře, literární členské prémie, fotografie a pod.

Příjmy ZSW: Členské a mimořádné příspěvky, dary, dotace a pod. ZSW zřizuje bankovní konto.

Zánik a likvidace ZSW: Organizace zaniká při poklesu počtu W-Shluků pod dva (2),což souhrnem činí 12 členů. Při zániku W-Hloučku provede likvidační komise, zřízená W-Shlukem, celkové vyúčtování, majetek i hotovost jsou převedeny na konto W-Shluku, pod který W-Hlouček organizačně patřil. Při zániku W-Shluku je postup obdobný. Likvidační komisi zřizuje SCB a majetek i hotovost jsou převedeny na účet ZSW. Při hrozbě zániku ZSW je svoláván Valný shluk, který rozhoduje, jak bude naloženo s majetkem a případnými závazky. Stanovuje i likvidační skupinu.

Stanovy: Schváleny na celostátní poradě SCB v Semetíně, která se konala 20. 12. 2013. Potvrzením těchto stanov Ministerstvem vnitra ČR přestávají platit stanovy ze dne 21. 4. 1990 včetně všech jejich změn a doplňků.

Stanovy ke stažení jako dokument zde.
webmaster: © Radim Štefan  poslední aktualizace 26. 11. 2022